Regulamin

PLIKI COOKIES


Strony internetowe Serwisu działają w oparciu o technologię plików "cookies". Pliki "cookies" to pliki tekstowe, które nagrywane są na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających strony Serwisu, w celu zapisywania w nich informacji i danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z Serwisu (są to informacje pozwalające na przykład na rozpoznawanie Użytkowników w Serwisie lub służące do zbierania ogólnych statystycznych informacji o sposobie korzystania z Serwisu). Brak obsługi plików "cookies" przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Użytkownika nie powoduje niemożności uczestnictwa w Serwisie, jednakże może to powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, dlatego zalecane jest stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików "cookies" (np. szybkość ładowania stron, a nawet niemożność zalogowania na Konto). Zastosowanie plików "cookies" ma to do siebie, iż również w tych plikach zapisywane są informacje dotyczące aktualnej sesji Użytkownika w Serwisie, przez co należy rozumieć okres czasu od chwili zalogowania do Serwisu poprzez podanie loginu i hasła, do czasu wylogowania poprzez specjalną funkcję WYLOGUJ dostępną w Serwisie. Jeżeli Użytkownik po zalogowaniu się w Serwisie, nie wyloguje się z niego, wówczas po upływie 20 minut od dokonania ostatniej czynności w Serwisie, Serwis automatycznie wyloguje Użytkownika. Powyższe ma takie znaczenie, iż w okresie od zalogowania się do Serwisu, do czasu wylogowania z niego samodzielnie przez Użytkownika, jak i automatycznie przez Serwis, Konto Użytkownika w Serwisie dostępne jest dla wszystkich osób korzystających z komputera z którego dokonano zalogowania do Serwisu i osoby zasiadająca przy takim komputerze, będą miały możliwość korzystania z Serwisu tak jak zalogowany Użytkownik, a więc będą miały dostęp do wszystkich danych takiego Użytkownika oraz jego korespondencji. Powyższe należy mieć na uwadze i nie należy pozostawiać komputera ze stanem zalogowania dostępnego dla innych osób, gdyż daje to tym osobom możliwość przeglądania i korzystania z Serwisu tak, jakby to robił zalogowany Użytkownik.Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego zwanego Portalem Aktywnych,a dalej pod nazwą goaktiv.pl znajdującego się pod adresem internetowym www.goaktiv.pl
Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich ewentualnych dodanych załączników i dodatków zamieszczonych w niniejszym regulaminie, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Portalu Aktywnych a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem serwisu zwanego Portalem Aktywnych pod nazwą goaktiv.pl.


§ Regulamin portalu społecznościowego www.goaktiv.pl

1.Definicje


Administrator– osoba fizyczna świadcząca usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu.
Serwis – portal internetowy, społecznościowy, dostępny pod adresem internetowym www.goaktiv.pl.
Użytkownicy Serwisu – Aktywni, pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
Skrzynka e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane za pośrednictwem tej usługi internetu.
Konto – dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego wprowadza on dane i zarządza nimi.
Profil – strona Użytkownika Serwisu zawierająca dane oraz zdjęcia udostępnione przez niego dobrowolnie w Serwisie, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy Serwisu, jak również które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Forum - Strona udostępnia Użytkownikowi ogłaszanie swoich planów aktywności jak i włączanie się do dyskusji widocznych dla innych użytkowników serwisu.
Misja - Misją serwisu goaktiv.pl jest łączenie ze sobą osób aktywnych z Polski i ze świata w celu wspólnego trenowania.
Netykieta - zbiór zasad savoir-vivre obowiązujących w Internecie, stworzony aby pomóc skutecznie i przyjemnie komunikować się z innymi.
Mapy - Witryna zewnętrzna udostępniająca lokalizację użytkownika pobieraną z goaktiv.pl.
Regulamin – spis warunków, jakim muszą się podporządkować Użytkownicy Serwisu korzystający z Serwisu. Zalogowanie się do Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

2.Warunki korzystania z serwisu

2.1. Serwisem goaktiv.pl administruje i zarządza firma OIRIX Ltd. Firma zarejestrowana jest w Anglii pod numerem 10607818. Registered adress; 7 Bell Yard, London, WC2A 2JR, England,

2.2. Baza Profili podlega ochronie prawnej, a administratorami danych osobowych (w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych) zgromadzonych w Bazie Profili jest goaktiv.pl. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez goaktiv.pl, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z Bazy Profili.

2.3 Serwis służy do nawiązywania kontaktów i prowadzenia swoich Profili zgodnie z założeniami Użytkowników Serwisu, ograniczonymi możliwościami udostępnianymi przez Serwis.

2.4 Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść merytoryczną wypowiedzi Uczestników Serwisu jak i dodane przez nich fotografie.

2.5 Utworzenie Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne oraz oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

2.6 Odpłatne usługi świadczone będą przez Administratora na rzecz Użytkowników Serwisu wyłącznie po złożeniu dyspozycji i wniesieniu określonych opłat.

2.7 Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem https://goaktiv.pl/signup .

2.8 Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.

2.9 Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Serwisu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

* zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia
* dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu
* dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą
* wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazywanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
*posiadam na komputerze, tablecie zaktualizowaną do najnowszej wersji przeglądarkę internetową, która jest niezbędna dla prawidłowego działania serwisu (starsze wersje przeglądarek mogą nie obsługiwać kodu serwisu)
* zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Serwisie dla celów świadczenia przez Administratora usług w Serwisie, jak również oświadczam, iż osoby, których wizerunek umieściłem w Serwisie udzieliły takiego zezwolenia
* wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu
* wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora i Właściciela, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od goaktiv.pl oraz od parterów serwisu.
* wyrażam zgodę na umieszczenie mojego miejsca zamieszkania (uzupełnionego w edycji profilu) na zewnętrznej witrynie.

2.9 W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Ochrony Prywatności, dostępnej na dole strony.

2.10 Zabrania się Użytkownikowi reklamowania w jakiejkolwiek formie takich samych lub podobnych portali internetowych, forum internetowych, stron WWW nawiązujących swoją misją do serwisu goaktiv.pl jak również prowadzenia działalności konkurencyjnej i komercyjnej wobec portalu goaktiv.pl.

2.11 Administrator nie redaguje wypowiedzi prezentowanych w Serwisie, ale zastrzega sobie prawo do usuwania wypowiedzi, Blogów, Reklam, Tematów na forum, Profili (w całości lub w części) i zablokowania dostępu do Serwisu Użytkownikowi.
Mając na uwadze dobro Użytkowników, a także w celu zapewnienia najwyższej jakości Serwisu, niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie lub poszczególnych usług dodatkowych (odpłatnych i nieodpłatnych) do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest:

a) publikowanie na łamach Serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
b) wypowiedzi zawierają linki do zewnętrznych stron www promujące podobne serwisy internetowe;
c) Uczestnik Serwisu zamieszcza w swoim profilu,blogu lub komentarzu reklamy bądź inne materiały o charakterze komercyjnym, również w nicku (imię i nazwisko) czy w temacie aktywności. Osoby zainteresowane reklamą na portalu goaktiv.pl mogą dodać taką reklamę bezpośrednio w serwisie naciskając przyciski "Zareklamuj ", korzystając ze strony reklama lub proszone są o kontakt z Działem Reklamy w zakładce kontakt;
(d) rozpowszechnianie treści pornograficznych;
(e) uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej;
(f) rozsyłanie spamu i nie zamówionej informacji handlowej do innych użytkowników serwisu;
(g) podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich;
(h) Uczestnik Serwisu narusza regulamin i nie stosuje się do uwag Administratora

2.12 goaktiv.pl ma prawo do wykorzystywania treści, zamieszczonych przez Uczestników Serwisu, w swoich publikacjach na stronach Serwisu i w publikacjach reklamujących Serwis na innych stronach www. Uczestnik Serwisu, którego zamieszczona treść została wykorzystana, nie pobiera z tego tytułu wynagrodzenia.

2.13 Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem społecznościowym. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno normy prawne, moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.

2.14 Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej.

2.15 Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania lub blokowania Kont Użytkowników Serwisu, którzy łamią punkty niniejszego Regulaminu.

2.16 Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny. Regulamin jest dostępny na stronie https://goaktiv.pl/regulamin. W przypadku dokonania bardzo ważnych zmian w Regulaminie, goaktiv.pl poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.

2.17. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.

2.18. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociąga za sobą usunięcie Konta Użytkownika.

2.19 Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Serwisu według wskazówek wskazanych w ustawieniach będąc zalogowanym w serwisie. Wraz z usunięciem Konta usunięty zostanie z Serwisu Profil i Strona Użytkownika na stałe i bezpowrotnie.

3.Reklama w serwisie

3.1 Reklamodawcy nie muszą zakładać konta aby dodać reklamę, wystarczy bezpośrednio nacisnąć przycisk dodaj reklamę i uzupełnić niezbędne pola. Po dodaniu reklamy może czekać na zaakceptowanie przez administratora, sprawdza czy jest zgodna z warunkami emisji, ale może również ukazać się bez moderacji.

3.2 Niedozwolone jest reklamowanie produktów pornograficznych, obrażających wizerunek innych osób i firm oraz stron, serwisów www, portali lub forum stanowiących konkurencję wobec Portalu Aktywnych goaktiv.pl oraz innych rzeczy ujętych pkt.2.13

3.3 Po opłaceniu reklamy serwis goaktiv.pl nie dokonuje zwrotów pieniędzy w przypadku, gdy reklama zostanie zablokowana lub usunięta ponieważ nie spełnia warunków opisanych w pkt.3.2 i pkt.2.13

3.4 Reklamodawca może edytować ogłoszenie w każdej chwili, które nie będzie już moderowane pod względem załączonych zdjęć oraz opisów. Po edycji ogłoszenia które nie będzie spełniać warunków w pkt.3.2 Administrator może zawiesić wyświetlanie reklam, tym samym zasadne jest działanie opisane w pkt. 3.3

3.5 Opłaty za dodanie reklamy znajdują się na stronie reklama.

3.6 Reklamodawca, aby dodać reklamę musi mieć ukończone 18 lat.

3.7. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 7 dni roboczych od złożenia powiadomienia poprzez formularz kontaktowy.

4 Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność


4.1 Administrator nie odpowiada w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, za Materiały przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność.

4.2 Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem Serwisu i to z jakichkolwiek przyczyn.

4.3 Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom - Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

4.4 Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

4.5 Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione i niezależne od Administratora zakłócenia spowodowane m.in. siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.

4.6 Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, po uprzednim poinformowaniu o tym Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem.

4.7 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione i niezależne od Administratora "kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie zdjęć z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii z Serwisu.

4.8 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezależną i niezawinioną przez Administratora utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

4.9 Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu, udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.

4.10 Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu wraz z systemem poczty wewnętrznej do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników lub dołączanie do przekazywanych pomiędzy Użytkownikami i osobami trzecimi treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Administratora jak i podmioty trzecie. Tym samym Użytkownicy wyrażają zgodę na dodawanie treści reklamowych, ogłoszeniowych itp. do treści korespondencji przesyłanych systemem poczty wewnętrznej.

4.11 Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do Serwisu we wszelkich jego płaszczyznach, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Serwisu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora albo uzasadnionym interesom innych podmiotów, ze względu na charakter medium jakim jest sieć INTERNET (chodzi tu o przeciwdziałanie takim cechom internetu jak nieprzewidywalne kierunki lub możliwości rozwoju technologii rodzących zagrożenia, rozległość, niemożność weryfikacji ze stanem rzeczywistym, anonimowość itp.). W szczególności Administrator zastrzega sobie prawo do oznaczania różnymi metodami i cechami materiałów przekazywanych do Serwisu przez Użytkowników, dla wykazywania ich pochodzenia z Serwisu, co ma na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu tych materiałów w sposób niezgodny z wolą Użytkowników przez jakiekolwiek podmioty do tego nieupoważnione. Każdy Użytkownik może zwrócić się do Administratora o zaniechanie stosowania takich rozwiązań w stosunku do materiałów od niego pochodzących, a Administrator będzie mógł odmówić temu żądaniu jedynie w przypadkach, gdy mogłoby to naruszać uzasadniony interes Administratora lub podmiotów trzecich. Powyższe zmiany nie będą wpływały na istotne cechy Serwisu.

5.Prawo autorskie


5.1 Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie; kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z Portalu Aktywnych goaktiv.pl, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).


Polityka Ochrony Prywatności

goaktiv.pl - Portal Aktywnych (zwany dalej właścicielem serwisu), właściciel serwisu, przechowuje i przetwarza dane osobowe użytkowników serwisu na następujących zasadach:

Cel i zakres przetwarzania

Dane osobowe użytkowników nie są przetwarzane na stronie goaktiv.pl, a jedynie poprzez wpłatę środków innym firmom w celu umożliwienia przetwarzania płatności od użytkowników.

Użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych i otrzymywanie za pomocą poczty e-mail informacji związanych z korzystaniem z serwisu oraz informacji o produktach i usługach powiązanych z działalnością serwisu.

Udostępnianie osobom trzecim

Dane osobowe użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, w których takie udostępnienie jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawne, lub też właściciel otrzyma prawomocne orzeczenie sądu wzywające do takiego udostępnienia. W takiej sytuacji dane osobowe zostaną udostępnione jedynie w takim zakresie i takim podmiotom, jakim wymagają odpowiednie regulacje prawne. Odstępstwem od tego jest witryna zewnętrzna pobierająca informację o lokalizacji użytkownika z jego profilu, jednocześnie użytkownik w każdej chwili może zablokować ten dostęp w ustawieniach.

Usunięcie danych osobowych

Dane osobowe użytkownika ulegają usunięciu z serwisu poprzez wybranie przez użytkownika opcji usunięcia konta w serwisie, dostępnej po zalogowaniu się. Czynność ta jest wykonywana przez użytkowników osobiście.


Komentarz „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”


Szanowni Państwo!

Aby dalej móc dostarczać wam coraz lepszej, jakości treści potrzebujemy Twojej zgody na lepsze dopasowanie treści marketingowych do Twojego zachowania. Dzięki nim możemy finansować rozwój naszych usług.
Dbamy o Twoją prywatność. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili będąc zalogowany na podstronie "ustawienia", usuwając swoje konto.

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).
W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat.

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności udostępnianych przez Goaktiv.pl, w tym zapisywane w plikach cookies, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych Zaufanych Partnerów.

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorami Twoich danych będziemy my: OIRIX Ltd. zarejestrowaną w Anglii oraz wszelkie podmioty z nią powiązane i od niej zależne, zarówno osobowo, jak i kapitałowo, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów, których aktualna lista dostępna jest tutaj, oraz nasi Zaufani partnerzy czyli podmioty niewchodzące w skład OIRIX ale będące naszymi partnerami, z którymi stale współpracujemy. Najczęściej ta współpraca ma na celu dostosowywanie reklam, które widzisz na naszych stronach, do Twoich potrzeb i zainteresowań. Opracowujemy listę żebyś zawsze mógł sprawdzić jacy Zaufani partnerzy z nami współpracują i zdecydować, czy chcesz, aby zbierali oni Twoje dane na naszych stronach. Lista ta będzie dostępna w ramach naszych stron informujących o danych osobowych, najpóźniej do 25 maja.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby:
dopasować treści stron i ich tematykę, w tym tematykę ukazujących się tam materiałów do Twoich zainteresowań,
zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług, w tym aby wykryć ewentualne boty, oszustwa czy nadużycia,
pokazywać Ci reklamy dopasowane do Twoich potrzeb i zainteresowań,
dokonywać pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi i sprawić, że będą maksymalnie odpowiadać Twoim potrzebom.

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pragniemy też wspomnieć, że na większości stron internetowych dane o ruchu użytkowników zbierane są przez naszych Zaufanych parterów.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo tutaj.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz). Taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego administratorów jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych podmiotów trzecich będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Dlatego też proszę naciśnij przycisk „zaloguj” jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie, po 25 maja 2018 roku, Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie z usług, w tym ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności Goaktiv.pl, w tym także zbieranych w tzw. plikach cookies przez nas i naszych Zaufanych Partnerów, w celach marketingowych (w tym na ich analizowanie i profilowanie w celach marketingowych) przez opisane wyżej OIRIX Ltd, Goaktiv.pl oraz Zaufanych Partnerów. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać poprzez zaprzestanie logowania się do serwisu Goaktiv.pl lub po zalogowaniu usuwając konto i wszystkie swoje informacje z serwisu.